Không cần dùng Laptop nếu có iPad và Mac mini (Studio)

iPad