ലവന്റ ചെവി അടിച്ചുപോയി 🤐trying apple airpods pro for first time #shortsvideo #shortsviral #shorts

AirPods