ചിത്ത പറയുന്നതിനു മുൻപ് കണ്ട് മനസിലാക്കിനോക് 😕 #laptop #macbook

MacBook,Mac